Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Så beslutas EU-budgeten

EU:s budget fastställs varje år av ministerrådet och Europaparlamentet. Det är EU-kommissionen som föreslår budgeten. EU:s årliga utgifter får inte överstiga de belopp som har fastställts i EU:s långtidsbudget.

Hur EU:s inkomster och utgifter ska fördelas bestäms dels i långtidsbudgeten, dels i en årlig budget.

Långtidsbudgeten sätter tak

EU:s årliga budget måste hålla sig inom de ramar som bestämts i EU:s långtidsbudget.

Långtidsbudgeten sätter ett tak för hur mycket pengar som EU får avsätta för olika utgiftsområden varje år. Genom att lägga samman taken för de olika utgiftsområdena får man fram ett totalt utgiftstak. Detta tak är de åtaganden som EU maximalt får göra under ett år. Åtaganden kan göras under ett år men betalas ut under ett annat. Därför finns det också tak för hur mycket EU faktiskt beräknas betala ut under ett år.

Långtidsbudgeten sätter också tak för EU:s inkomster, de så kallade egna medlen, som består av medlemsländernas avgifter till EU. Taket är fastställt som en procentandel av medlemsländernas sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI).

Den nuvarande långtidsbudgeten gäller perioden 2014-2020. Förhandlingar om långtidsbudgeten inleddes under 2011.

Beslut om den årliga budgeten

Det är EU-kommissionen som föreslår hur inkomster och utgifter ska fördelas mellan EU:s olika verksamheter under det kommande året. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar sedan gemensamt om budgeten.

Budgetprocessen inleds året före det aktuella budgetåret. I fördraget om EU:s funktionssätt finns bestämmelser om hur budgeten ska upprättas.

Kommissionen föreslår en budget

EU:s olika institutioner ska beräkna sina utgifter senast den 1 juli, året innan nästa budgetår börjar. Beräkningarna sammanställs sedan av kommissionen i ett förslag till budget. Kommissionens beräkningar kan skilja sig från institutionernas egna.

Senast den 1 september ska kommissionen lämna budgetförslaget för det kommande året till ministerrådet och Europaparlamentet.

Kommissionen kan föreslå ändringar i budgetförslaget fram till dess att en eventuell förlikningskommitté sammankallas.

Ministerrådet tar ställning till förslaget

Ministerrådet ska besluta om en ståndpunkt om budgetförslaget senast den 1 oktober. Rådet ska förklara skälen till sin ståndpunkt när den överlämnas till Europaparlamentet.

Europaparlamentet tar ställning

Europaparlamentet kan godkänna rådets ståndpunkt eller föreslå ändringar. Om Europaparlamentet godkänner ståndpunkten gäller budgeten.

Om Europaparlamentet föreslår ändringar och ministerrådet godkänner dessa inom tio dagar så gäller budgeten. Men om ministerrådet inte godkänner ändringarna måste en förlikningskommitté sammankallas.

Förlikningskommitté om institutionerna inte kommer överens

Förlikningskommittén består av ministerrådets 28 medlemmar eller företrädare för dessa. Dessutom ingår lika många företrädare för Europaparlamentet. Även kommissionen deltar i arbetet och fungerar som en medlare mellan de båda andra institutionerna.

Kommittén har tre veckor på sig att komma fram till ett gemensamt förslag. Kommittén utgår då från ministerrådets och Europaparlamentets ståndpunkter samt Europaparlamentets ändringsförslag. Om representanterna från ministerrådet och Europaparlamentet enas antar de ett gemensamt förslag. Det gemensamma förslaget skickas till ministerrådet och Europaparlamentet för beslut inom 14 dagar.

Om representanterna från ministerrådet och Europaparlamentet inte kan enas om ett gemensamt förslag måste kommissionen presentera ett nytt budgetförslag.

Om ministerrådet säger nej till förlikningskommitténs förslag kan Europaparlamentet under vissa förutsättningar på egen hand besluta om budgeten. Om både Europaparlamentet och ministerrådet säger nej till det gemensamma förslaget måste kommissionen ta fram ett nytt budgetförslag.

Europaparlamentet måste alltid godkänna budgeten för att den ska antas.

Om budgeten inte antas i tid

Om en budget inte antagits i början av det nya budgetåret har kommissionen möjlighet att för varje månad använda ett belopp som motsvarar högst en tolftedel av föregående års budget.

Användningen för respektive utgiftsområde får inte överstiga en tolftedel av anslagen från föregående års budget eller i det liggande budgetförslaget.

Under vissa förutsättningar kan ministerrådet på kommissionens förslag ge tillstånd till utgifter som överstiger en tolftedel. Europaparlamentet kan stoppa ministerrådets beslut om en majoritet av dess ledamöter inom trettio dagar efter rådets antagande beslutar att minska dessa utgifter.

Ändringsbudget

Kommissionen kan föreslå ändringsbudgetar vid ”omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda”. Beslutsprocessen är densamma som för den ordinarie budgeten med undantag för de fastställda datumen.

Europaparlamentet prövar kommissionens ansvarsfrihet

Efter budgetårets slut ska kommissionen redovisa hur budgeten har hanterats. Tillsammans med bland annat revisionsrättens årsrapport utgör detta grund för Europaparlamentets beslut om att bevilja eller neka kommissionen ansvarsfrihet för budgetens genomförande.

Även ministerrådet granskar rapporterna och avger en rekommendation innan Europaparlamentet fattar beslut. När Europaparlamentet har beviljat kommissionen ansvarsfrihet är räkenskaperna för budgetåret formellt avslutade.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

EU:s långtidsbudget 2014-2020

  • EU:s åtaganden under perioden 2014-2020 får uppgå till högst 960 miljarder euro.
  • Under motsvarande period får EU:s betalningar uppgå till högst 908 miljarder euro.
  • Taket för EU:s egna medel under perioden är fastställt till 1,23 procent av EU:s samlade BNI.
Senast uppdaterad: 2016-05-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.