Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU-kommissionären Cecilia Malmström, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik   Foto: EU-kommissionen.

EU-kommissionen föreslår och följer upp EU-lagar

EU-kommissionen i Bryssel består av 28 kommissionärer, en från varje EU-land. Kommissionens huvuduppgifter är att föreslå nya EU-lagar och att övervaka att medlemsländerna följer lagarna.

Kommissionen i korthet:

  • Säte: Bryssel
  • Föreslår nya EU-lagar
  • Kontrollerar att lagarna följs
  • Medlemsländerna föreslår varsin kommissionär
  • Antal kommissionärer: 28
  • Anställda: cirka 22 300*

*När EU-kommissionen anger antal anställda räknar de med EU:s organ och byråer. Det har inte vi gjort.

EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya EU-lagar. Inom de flesta av EU:s politikområden är kommissionen den enda institution som kan lägga lagförslag. Det gäller exempelvis den inre marknaden samt jordbruks- och miljöpolitiken. Ensamrätten till lagförslag gäller dock inte alla områden. Inom området polis- och straffrättsligt samarbete kan både EU-kommissionen och ministerrådet lägga fram förslag. Kommissionen lägger inga förslag inom utrikespolitiken, eftersom det där inte sker någon lagstiftning. Kommissionen får idéer och förslag om lagändringar och ny lagstiftning från olika håll. Europaparlamentet, parlamentets ledamöter, ministerrådet och Europeiska rådet kommer ofta med förslag. Idéerna kan också komma från intresseorganisationer eller så kallade lobbyister.

Ser till hela EU:s bästa

EU-kommissionärerna har olika ansvarsområden. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera politikområden, till exempel miljö eller jordbruk. Den svenska kommissionären heter Cecilia Malmström (till vänster i bild ovan) och hon ansvarar för handelsfrågor. EU-kommissionen ska arbeta för hela EU:s bästa. Det betyder att kommissionen inte ska göra som ett eller några länder vill utan alltid ta hänsyn till hur hela EU skulle påverkas av nya lagar. De 28 kommissionärerna får svära en ed att de inte ska ta instruktioner från någon, till exempel en regering i ett medlemsland. En kommissionär får inte ha några sidouppdrag.

Mogherini samordnar utrikespolitiken

Kommissionens mandatperiod är fem år och samma person kan utses till kommissionär flera perioder. Arbetet i EU-kommissionen leds av en ordförande som sedan 2014 är luxemburgaren Jean-Claude Juncker (se bild ovan). En av de vice ordförandena i EU-kommissionen är samtidigt ordförande i ministerrådets grupp för utrikes frågor. Benämningen på denna person är EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Sedan 2014 är det italienska Federica Mogherini (till höger i bild ovan). Hennes ansvar är att samordna EU:s yttre förbindelser och utrikespolitik.

EU-kommissionen är den största institutionen

Till sin hjälp har varje kommissionär ett kabinett som består av ett tiotal personer. Sakfrågorna sköts i så kallade generaldirektorat som hanterar olika politikområden. EU-kommissionen är den största institutionen inom EU med totalt drygt 22 000 anställda (se faktaruta).

Innan kommissionen lägger fram ett lagförslag tillfrågas medlemsländer och olika intressegrupper efter synpunkter. Det kallas för ett offentligt samråd. Alla dokument som används i samrådet finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

En gång i veckan håller kommissionen stängda möten för att besluta om lagförslag och diskutera den politiska utvecklingen inom EU. En majoritet av kommissionärerna måste vara på plats för att EU-kommissionen ska kunna ta beslut.

När kommissionärerna fattar beslut är det oftast med enhällighet, men ibland krävs en omröstning. När ett beslut väl är fattat anses hela kommissionen stå bakom det.

Kontrollerar medlemsländerna

När kommissionen har lagt fram förslag på lagstiftning ska ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet besluta om de EU-regler som medlemsländerna ska följa. Genom EU-fördragen har medlemsländerna gett EU-kommissionen makt att övervaka att länderna faktiskt genomför och följer de EU-regler som beslutas.

Om ett land bryter mot EU-lagstiftningen kan kommissionen dra landet inför EU-domstolen. Att gå till domstol är ett stort steg. Därför finns möjlighet att lösa den så kallade överträdelsen i förhandlingar innan ärendet når domstolen.

För att få information om hur EU-lagstiftningen genomförs i medlemsländerna tar kommissionen emot anmälningar från bland annat privatpersoner, organisationer och företag.

Administrativa och tekniska beslut

Europaparlamentet och ministerrådet har gett kommissionen i uppdrag att inom vissa områden besluta om mer detaljerade regler. Det gör EU-kommissionen genom att anta så kallade icke-lagstiftningsakter, vilket kan vara bestämmelser som ändrar eller kompletterar vissa delar i en EU-lag eller om regler för att genomföra redan antagen EU-lagstiftning. Upplägget kan jämföras med när den svenska regeringen får i uppgift av riksdagen att besluta om detaljerade bestämmelser för att genomföra en svensk lag.

Sköter konkurrenspolitiken och förvaltar EU:s budget

Fri konkurrens är en grundläggande princip inom EU och säkerställs genom EU:s konkurrensregler. EU-kommissionen har exklusiv befogenhet, alltså fullt och eget ansvar, för det EU gör inom konkurrensområdet.

Kommissionen har rätt att undersöka missförhållanden, granska och undersöka statsstöd och kartellbildningar på egen hand. När undersökningen är klar är det också kommissionen som beslutar om påföljder. Medlemsländernas myndigheter fungerar som kommissionens förlängda arm när lagar och regler på konkurrensområdet ska genomföras.

Det är ministerrådet och Europaparlamentet som beslutar om EU:s budget men EU-kommissionen förvaltar inkomster och utgifter. Framförallt handlar det om utbetalningar av jordbruks- och regionalstöd till medlemsländerna.

För EU:s talan i förhandlingar

I internationella förhandlingar med till exempel världshandelsorganisationen WTO är det EU-kommissionen som för EU:s talan. Det är också kommissionen som sköter medlemskapsförhandlingar med länder som vill gå med i EU och andra avtalsförhandlingar.

I internationella organisationer som FN, WTO och Europarådet representeras EU av EU-kommissionen och representanter för det land som är ordförande i ministerrådet.

Ny EU-kommission utses efter varje val

Efter varje val till Europaparlamentet utses en ny EU-kommission. Det går till så att Europeiska rådet, utifrån valresultatet, föreslår en kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande. Europaparlamentet ska då, med en majoritet av ledamöterna, välja kandidaten. Om parlamentet inte röstar för kandidaten måste Europeiska rådet inom en månad föreslå en ny kandidat.

När ordföranden väl har valts ska ministerrådet tillsammans med ordföranden nominera övriga kommissionärer. Varje medlemsland föreslår sin egen kandidat. En av de vice ordförandena i kommissionen, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, utnämns av Europeiska rådet och godkänns av kommissionens ordförande.

Samtliga föreslagna kommissionärer frågas sedan muntligen och skriftligen ut i något av Europaparlamentets tjugo utskott. Slutligen ska Europaparlamentet godkänna kommissionen i sin helhet. Om det saknas majoritet i parlamentet för att godkänna alla får ordföranden byta ut någon eller några i sin laguppställning.

När Europaparlamentet godkänt den blivande kommissionen och Europeiska rådet formellt utsett den svär kommissionärerna en ed att de ska arbeta för det gemensammas bästa i EU.

Europaparlamentet kan avsätta kommissionen

Europaparlamentet kan avsätta EU-kommissionen med ett så kallat misstroendevotum. För det krävs att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för att avsätta kommissionen. Detta har inte skett, men 1999 fanns en majoritet i Europaparlamentet för att avsätta den då sittande kommissionen under ledning av Jaques Santer. Kommissionen valde då att avgå.

Europaparlamentet kan inte avsätta en enskild kommissionär. Det kan däremot EU-domstolen eller EU-kommissionens ordförande, om personen har begått en allvarlig försummelse.

 

Ordförklaringar

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-10-20

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.