Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Karta över EU:s 28 medlemsländer (markerade i grönt), kandidatländer (markerade i turkos) och potentiella kandidatländer (markerade i brunt).

Flera länder vill gå med i EU

EU har fem kandidatländer. De är Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Det finns också andra länder som vill gå med i EU. Länderna på västra Balkan har blivit lovade medlemskap när de uppfyller EU:s krav.

Vilka kandidatländer förhandlar?

  • Albanien förhandlar inte
  • Makedonien förhandlar inte
  • Montenegro förhandlar
  • Serbien förhandlar
  • Turkiet förhandlar

De länder som har fått sina ansökningar godkända av ministerrådet kallas för kandidatländer. Men även efter det att ansökan är godkänd krävs förhandlingar.

EU-kommissionen gör årligen en bedömning av vilka framsteg länderna har gjort i sin väg mot medlemskap.

Albanien är EU:s senaste kandidatland

I juni 2014 godkände Europeiska rådet att Albanien fick status som kandidatland. Att ett land blir kandidatland betyder dock inte automatiskt att förhandlingar om EU-medlemskap startar. Att påbörja medlemskapsförhandingar är ett separat steg i den serie av händelser som kan leda fram till ett fullt EU-medlemskap.

Albanien måste arbeta vidare med politiska, ekonomiska och administrativa reformer. Landet har bland annat reformerat sin offentliga förvaltning men behöver förstärka sina åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet.

Albanien ansökte om EU-medlemskap den 28 april 2009.

Serbien är senaste land att börja förhandla

I juni 2013 bestämde Europeiska rådet att Serbien skullle få börja förhandla om medlemskap. Drygt ett halvår senare, i januari 2014, började medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Serbien. 

Innan Serbien kunde inleda förhandlingarna skulle landet genomföra reformer för att uppfylla de politiska krav som har fastställts i Köpenhamnskriterierna, till exempel förbättra sina relationer med Kosovo. Serbien har nått flera överenskommelser med Kosovo och börjat reformera sitt rättsväsende, men fler reformer behövs.

Serbien ansökte om medlemskap i december 2009. I mars 2012 fick landet status som kandidatland till EU.

Namnkonflikt stoppar Makedoniens förhandlingar

Makedonien är ett kandidatland men har inte börjat förhandla om medlemskap i EU. Makedonien uppfyller det politiska kriteriet och EU-kommissionen har föreslagit att landet ska få börja förhandla.

Grekland motsätter sig dock att Makedonien använder sig av just namnet Makedonien, då detta är en region i norra Grekland. De två ländernas oförmåga att lösa namnkonflikten har stoppat Makedonien från att börja förhandla med EU om medlemskap.

Makedonien ansökte om medlemskap i EU i mars 2004. 2005 fick landet status som ett kandidatland till EU.

Montenegro har börjat förhandla om medlemskap

I juni 2012 ansågs Montenegro uppfylla tillräckligt många av Köpenhamnskritererierna för att få inleda förhandlingarna om medlemskap. Landet måste dock fortsätta göra reformer, framför allt när det gäller rättsäkerhet. Det finns fortfarande problem med korruption och organiserad brottslighet i landet.

Montenegro ansökte om medlemskap i EU 2008. I december 2010 fick landet status som kandidatland till EU.

Turkiet måste erkänna Cypern för att bli medlem

Turkiet är ett kandidatland och förhandlar om EU-medlemskap sedan 2005. Målet för förhandlingarna ska vara medlemskap, men Europeiska rådet konstaterade i december 2004 att resultatet inte nödvändigtvis blir fullt medlemskap.

Turkiet måste erkänna Cypern för att bli medlem i EU. EU anser också att Turkiet måste stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna, minoriteters rättigheter samt yttrande- och mötesfrihet.

Turkiet ansökte om medlemskap i dåvarande EG 1987.

Västra Balkan-länderna har lovats medlemskap

Bosnien och Hercegovina samt Kosovo har blivit lovade EU-medlemskap när de uppfyller kraven. De kallas för potentiella kandidatländer.

Arbetet med att föra länderna närmare EU sker inom den så kallade stabiliserings- och associeringsprocessen, förkortad SAP. Den består av tre huvudsakliga delar:

  • Stabiliserings- och associeringsavtal (SAA)
  • EU-stöd
  • Slopade tullar för majoriteten av de varor som exporteras från Västra Balkan till EU

Stabiliserings- och associeringsavtal

Stabiliserings- och associeringsavtalen mellan EU och de enskilda länderna anpassas för varje land. Men de innehåller en kärna av gemensamma rättigheter och skyldigheter som ska gälla lika för alla länder i regionen.

I grunden ligger skyldigheter om demokrati och mänskliga rättigheter och arbete för att stärka ländernas ekonomier.

Avtalen skapar även formella strukturer för hur de politiska diskussionerna mellan EU och västra Balkan-länderna ska gå till.

EU-stöd till blivande medlemmar

EU ger de potentiella kandidatländerna stöd för att bygga upp institutioner och en administration som klarar av EU-medlemskapet samt för att öka det regionala samarbetet. 

Ordförklaringar

EG

EG står för Europeiska gemenskaperna och var föregångaren till dagens EU (Europeiska unionen). EG var en del av EU fram till 2009 då EG upphörde att existera.

Läs mer om EG

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Island vill inte längre bli medlem i EU

Island ansökte 2009 om att bli medlem i EU. Landet var under en period ett kandidatland och förhandlade om medlemskap i EU. I maj 2013 lades förhandlingarna på is efter att landet fått en ny regering. I mars 2015 meddelade den isländska regeringen att landet inte längre är en EU-kandidat.

Eftersom landet redan deltar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schengensamarbetet gäller många av EU:s regler i landet.

Senast uppdaterad: 2016-05-30

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.