Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Från förslag till färdig EU-lag

EU-kommissionen ansvarar för att lägga fram lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet. Det blir en ny EU-lag om Europaparlamentet och ministerrådet är överens om texten. Beslutsmetoden kallas för det ordinarie lagstiftningsförfarandet och används inom de flesta politikområden. Det finns även särskilda lagstiftningsförfaranden. Dessa ser olika ut beroende på vilken fråga det gäller.

Ordinarie lagstiftningsförfarandet

 • Kommissionen lägger förslag på EU-lag.
 • Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens för att en lag ska antas.
 • Upp till tre behandlingar för att komma överens, annars faller förslaget.
 • Kvalificerad majoritet i ministerrådet (55 procent av länderna som motsvarar minst 65 procent av befolkningen).
 • Kallades tidigare ”medbeslutandeförfarandet”.

EU kan besluta om nya lagar med olika metoder, så kallade lagstiftningsförfaranden. Vilken metod som ska användas står i EU:s fördrag och beror på vilket politikområde beslutet rör. I EU:s fördrag skiljer man mellan det ordinarie lagstiftningsförfarandet och särskilda lagstiftningsförfaranden.

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet används inom de flesta politikområden, till exempel asyl, miljö och transport. Exakt hur förfarandet går till står i artikel 294 i fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget).

Ordinarie lagstiftningsförfarandet det vanligaste beslutssättet i EU

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet innebär att ministerrådet och Europaparlamentet gemensamt beslutar om EU-lagar på förslag av kommissionen. Både ministerrådet och Europaparlamentet kan ändra i kommissionens förslag och båda institutionerna måste komma överens för att förslaget ska gå igenom. Lagstiftningsprocessen slutar med att en ny EU-lag antas eller att lagförslaget faller. Denna process kan ta olika lång tid. I de flesta fall avslutas processen efter den första behandlingen. I ytterst få fall går ärendet till förlikning.

Ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av de ledamöter som röstar om det inte står något annat i EU:s fördrag.

I denna text beskriver vi den formella beslutsprocessen. Men ofta pågår det informella förhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen för att nå enighet om texten. Detta kallas ibland för triloger.

EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning

Kommissionen inleder beslutsprocessen med att lägga fram ett förslag till ny lagstiftning. Förslaget är utarbetat inom kommissionen och godkänt av en majoritet av kommissionens ledamöter. Sedan skickar kommissionen förslaget till Europaparlamentet och ministerrådet samtidigt. Förslaget vidarebefordras till EU-ländernas regeringar och parlament. Det skickas även till Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén om förslaget rör exempelvis konsumentfrågor, miljö eller sysselsättning.

Även om ministerrådet börjar bearbeta förslaget internt väntar det med att ge sin ståndpunkt tills Europaparlamentet behandlat förslaget.

Europaparlamentets första behandling

I Europaparlamentet utser talmannen ett utskott som ska ansvara för att behandla kommissionens förslag. När utskottet har tagit ställning till förslaget går utskottets betänkande vidare för omröstning i kammaren. Där krävs det en majoritet av de ledamöter som röstar för att godkänna en ståndpunkt som visar Europaparlamentets åsikter om kommissionens förslag.

Europaparlamentet kan i sin ståndpunkt antingen godkänna kommissionens förslag eller föreslå ändringar i förslaget. Europaparlamentets ståndpunkt vid den första behandlingen skickas till ministerrådet.

Medlemsländerna bildar sig en uppfattning om förslaget

EU-kommissionens förslag skickas också till alla medlemsländer. När förslaget tas upp i ministerrådet måste representanterna för medlemsländerna vara insatta i förslaget och ha en åsikt om det som står i det.

Hur medlemsländerna förbereder sig för förhandlingarna i ministerrådet varierar. I Sverige börjar regeringens arbete med att den tar fram en svensk ståndpunkt så snart den får kommissionens förslag. Det ansvariga departementet i Regeringskansliet skriver en fakta-pm för alla viktigare förslag. Den skickas till riksdagens utskott. Inför mötet i ministerrådet förankrar regeringen den svenska ståndpunkten genom att samråda med riksdagens EU-nämnd.

Ministerrådets första behandling

Parallellt med behandlingen i Europaparlamentet diskuterar representanter från medlemsländerna kommissionens förslag. Det sker först i den arbetsgrupp i ministerrådet som ansvarar för de frågor förslaget handlar om.

Diskussionerna i arbetsgruppen leder till ett förslag om beslut som sedan skickas till Coreper. Coreper består av medlemsländernas EU-ambassadörer. Efter att förslaget har passerat Coreper sätts frågan upp på dagordningen för ministerrådet.

Ministerrådets första behandling kan sluta på tre sätt:

 • En EU-lag antas om ministerrådet, i likhet med Europaparlamentet, godkänner kommissionens förslag. Lagen antas då i enlighet med kommissionens förslag.
 • En EU-lag antas om ministerrådet godkänner alla ändringar som Europaparlamentet föreslagit. Lagen antas då i enlighet med Europaparlamentets ståndpunkt.
 • Ministerrådet antar en ståndpunkt och en motivering till alla ändringsförslag eftersom rådet inte godkänner Europaparlamentets ståndpunkt och vill ändra i förslaget. När ministerrådet har antagit en ståndpunkt vid första behandlingen skickas den till kommissionen och Europaparlamentet.

Vid oenighet går förslaget till en andra behandling i Europaparlamentet

Om Europarlamentet och ministerrådet inte kunnat enas om en ny EU-lag går frågan vidare för en andra behandling. Innan Europaparlamentet behandlar frågan ännu en gång yttrar sig kommissionen över ministerrådets ståndpunkt.

När ministerrådet har beslutat om sin ståndpunkt har Europaparlamentet tre månader på sig att behandla ärendet på nytt. Europaparlamentets andra behandling kan sluta på tre sätt:

 • En EU-lag antas om Europaparlamentet godkänner ministerrådets ståndpunkt, eller inte yttrar sig inom tre månader. Lagen antas då med de ändringar som ministerrådet föreslagit i sin ståndpunkt.
 • Lagförslaget faller och lagstiftningsprocessen avbryts om Europaparlamentet avslår ministerrådets ståndpunkt. Beslutet kräver en majoritet av Europaparlamentets ledamöter.
 • Europaparlamentet vill ändra i ministerrådets ståndpunkt och skickar den ändrade texten till kommissionen och ministerrådet. Beslutet kräver en majoritet av Europaparlamentets ledamöter.

Kommissionen uttalar sig om Europaparlamentets ändringar

Innan ministerrådet behandlar frågan en andra gång yttrar sig kommissionen över Europaparlamentets ändringsförslag. Kommissionen kan välja att godkänna vissa ändringar men avstyrka andra.

Medlemsländerna träffas igen

Medlemsländerna bevakar hur ärendet utvecklas under behandlingen i Europaparlamentet. Representanter från länderna träffas och diskuterar frågan i ministerrådets arbetsgrupper och i Coreper.

I Sverige samråder regeringen igen med riksdagens EU-nämnd inför mötet i ministerrådet. Regeringen redogör för utvecklingen av ärendet och eventuella ändringar av den svenska ståndpunkten.

Ministerrådets andra behandling

Efter att Europaparlamentet har avslutat sin andra behandling har ministerrådet tre månader på sig att behandla ärendet ytterligare en gång. Ministerrådets andra behandling kan sluta på två sätt:

 • En EU-lag antas om ministerrådet godkänner alla Europaparlamentets ändringar. Beslutet i ministerrådet kräver kvalificerad majoritet, men enhällighet om kommissionen avstyrkt ändringarna.
 • Förlikningskommittén måste sammankallas eftersom ministerrådet avslår en eller flera av Europaparlamentets ändringar.

Förlikningskommitté om institutionerna fortfarande inte har enats

Förlikningskommittén består av ministerrådets 28 medlemmar eller företrädare för dessa samt lika många företrädare för Europaparlamentet. Även kommissionen deltar i arbetet och fungerar som en medlare mellan de två andra institutionerna.

Kommittén har sex veckor på sig att, efter ministerrådets respektive Europaparlamentets ståndpunkt, komma fram till ett gemensamt utkast. Utkastet ska godkännas av en kvalificerad majoritet av ministerrådets representanter och en majoritet av Europaparlamentets representanter.

Om representanterna från ministerrådet och Europaparlamentet inte kan enas och säger nej till förslaget på ett gemensamt utkast avbryts lagstiftningsprocessen. Lagförslaget faller då.

Om representanterna från ministerrådet och Europaparlamentet däremot lyckas enas antar förlikningskommittén ett gemensamt utkast. Det gemensamma utkastet skickas sedan till ministerrådet och Europaparlamentet för beslut.

Ministerrådets och Europaparlamentets tredje behandling

Ministerrådet och Europaparlamentet har sex veckor på sig att besluta om förlikningskommitténs utkast. Ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av de avgivna rösterna. Det finns två möjliga utfall efter den tredje behandlingen:

 • En ny EU-lag antas om både ministerrådet och Europaparlamentet godkänner förlikningskommitténs förslag. Lagen antas i enlighet med det gemensamma utkastet som förlikningskommittén tog fram.
 • Lagförslaget faller och lagstiftningsprocessen avbryts om ministerrådet eller Europaparlamentet säger nej till förlikningskommitténs gemensamma utkast.

Särskilda lagstiftningsförfaranden för budgeten och operativt polissamarbete

I EU:s fördrag finns det även något som kallas för särskilda lagstiftningsförfaranden. De innebär att Europaparlamentet och ministerrådet lagstiftar på ett annat sätt än det ordinarie. Ett särskilt lagstiftningsförfarande ser olika ut beroende på vilket område beslutet gäller. Det kan vara ministerrådet som slutligt godkänner en EU-lag eller Europaparlamentet som har sista ordet om en lag. Exakt hur beslut ska fattas står i den enskilda artikeln i fördragen.

Särskilda lagstiftningsförfaranden används till exempel för att besluta om EU:s årliga budget, operativt polissamarbete, gränsöverskridande familjerätt och regler för pass.

Ordförklaringar

Coreper

Coreper är en fransk förkortning och betyder de ständiga representanternas kommitté. Coreper förbereder och förhandlar de frågor som ska behandlas av ministerrådet. Gruppen består av medlemsländernas EU-ambassadörer.

Läs mer om Coreper

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet måste 55 procent av EU-länderna rösta för förslaget, det vill säga 16 av 28 länder. De länderna ska tillsammans motsvara minst 65 procent av EU:s befolkning.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Vad räknas som ”lagstiftning”?

Allt beslutsfattande inom EU handlar inte om lagstiftning. Det som räknas som lagstiftning är de direktiv, förordningar och beslut Europaparlamentet och/eller ministerrådet slutligt godkänner genom ett ordinarie eller särskilt lagstiftningsförfarande.

Andra rättsakter, till exempel de direktiv och förordningar som EU-kommissionen antar, räknas däremot inte som lagstiftning. Det gör inte heller de beslut ministerrådet fattar inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Senast uppdaterad: 2016-05-31

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.