accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Sammanträde i Europaparlamentet 1979. Sammanträde i Europaparlamentet 1979.

EU:s historia

Europeiskt samarbete i över 60 år

Historien om EU inleds några år efter andra världskriget. Då började sex europeiska länder att samarbeta om produktionen av kol och stål. Över 60 år senare har Europeiska unionen 28 medlemsländer som samarbetar om bland annat fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

EU genom åren

 • Första byggstenen är Europeiska kol- och stålunionen 1952.
 • Samarbete kring jordbruk och handel startar 1958.
 • En inre marknad för varor, tjänster, personer och kapital blir verklighet 1993.
 • 1999 startar den ekonomiska och monetära unionen (EMU).
 • Eurosedlar och mynt börjar användas i euroländerna 2002.
 • EU-ländernas nationella parlament får större inflytande i EU-politiken 2009.

EU i backspegeln

Från fredsprojekt till gemensam marknad

Lästid 3 min

EU:s historia börjar strax efter andra världskriget. För att säkra freden i Europa startar sex länder ett samarbete om kol- och stålproduktion. Drygt 60 år senare har EU 28 medlemsländer. De har skapat en gemensam marknad för varor och tjänster och där EU-medborgarna fritt kan flytta mellan länderna för att arbeta och studera.

Gemensam marknad för kol och stål

1952 läggs den första byggstenen till dagens EU. Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland skapar en gemensam marknad för kol och stål: Europeiska kol- och stålunionen. Produktionen kontrolleras av en överstatlig myndighet och ett av syftena är att förhindra kapprustning mellan länderna som nyligen varit med om andra världskriget.
Unionen skulle förhindra kapprustning.

Jordbruk och handel i EEG

I slutet av 1950-talet får samarbetet mellan de sex länderna namnet Europeiska ekonomiska gemenskaperna (EEG). Reglerna för hur samarbetet ska fungera samlas i två avtal, EEG-fördraget och Euratomfördraget, som börjar gälla 1958. EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital.

Fördrag

EU:s fördrag är de avtal som EU-länderna har kommit överens om och som beskriver hur samarbetet ska fungera. Avtalen beskriver bland annat EU:s mål, EU-institutionernas roll och vilka frågor EU ska arbeta med. Fördragen har ändrats flera gånger genom åren.

EU:s lagar och regler

EG och val till Europaparlamentet

1967 börjar samarbetet kallas Europeiska gemenskaperna (EG) och samtidigt ändras reglerna för hur samarbetet ska fungera rent praktiskt. Under några årtionden framåt genomgår EG stora förändringar. Samarbetet utvidgas genom att flera länder ansluter sig. Länderna börjar också samarbeta i allt fler frågor, till exempel utrikes- och säkerhetspolitik samt rättsligt samarbete. 1979 får EU-medborgarna för första gången välja sina ledamöter till Europaparlamentet i direktval i medlemsländerna. Innan dess var det de nationella parlamenten i medlemsländerna som utsåg ledamöterna.

1979 får EU-medborgarna för första gången rösta i val till Europaparlamentet.

Inre marknad blir verklighet

1993 är det återigen dags för namnbyte. Samarbetet börjar då kallas Europeiska unionen (EU) och reglerna för unionen samlas i ytterligare ett fördrag, det så kallade EU-fördraget. Den verksamhet som ingick i EG finns kvar, men som en del av EU. Samtidigt blir den inre marknaden för varor, tjänster, personer och kapital verklighet. EU-länderna har kommit överens om över 200 nya lagar för att den inre marknaden ska bli verklighet.
Över 200 lagar krävdes för att EU:s inre marknad skulle bli verklighet.

EU:s politikområden

Utvidgning och en valutaunion

Från mitten av 1990-talet och fram tills 2013 växer EU, genom så kallade utvidgningar, från 12 till 28 medlemsländer. Reglerna för hur EU ska fungera uppdateras vid flera tillfällen och fler frågor läggs till listan över EU-ländernas samarbete, till exempel ekonomisk politik. 1999 inför EU den ekonomiska och monetära unionen (EMU) med den gemensamma elektroniska valutan euro. Genom EMU ska EU-länderna samordna sin ekonomiska politik. Eurosedlar och mynt börjar användas i euroländerna 2002. Idag har 19 av EU-länderna euro som valuta. Sverige deltar inte i eurosamarbetet.
19 av EU-länderna har euro som valuta.

Ny roll för EU-ländernas parlament

2009 upphör EG att existera. Det innebär att den verksamhet som tidigare ingick i EG istället omfattas av EU. Samtidigt får de nationella parlamenten i EU större inflytande i EU-politiken. Genom en ändring i EU:s fördrag får de nationella parlamenten en ny roll: att pröva om EU:s lagförslag ska beslutas av EU eller av medlemsländerna själva. Tanken är att beslut om nya lagar ska ske på den mest effektiva politiska nivån, så nära medborgarna som möjligt. Formellt kallas det att EU:s beslut ska respektera subsidiaritetsprincipen.
EU-ländernas parlament fick större inflytande 2009.

Riksdagen prövar EU-lagar

Europadagen 9 maj

Den 9 maj 1950 lägger den franske utrikesministern Robert Schuman fram Schuman-planen om att Tyskland och Frankrike ska samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa är välkomna att delta i samarbetet. Syftet är att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning. Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration som är startskottet för dagens EU.

Visste du att...

 • Från 1950-talet och fram tills idag har EU-samarbetet genomgått stora förändringar. Här får du en överblick över viktiga årtal i EU:s historia.

  Viktiga årtal i EU:s historia

  • 1952

   Kol och stål

   Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland bildar Europeiska kol- och stålgemenskapen.
  • 1958

   EEG

   Samarbetet får namnet Europeiska ekonomiska gemenskaperna (EEG) och länderna samarbetar kring jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft.
  • 1967

   EG

   Samarbetet får namnet Europeiska gemenskaperna (EG).
  • 1979

   Val till Europaparlamentet

   EU-medborgarna får för första gången välja sina ledamöter till Europaparlamentet genom direktval i medlemsländerna. Tidigare utsågs ledamöterna av medlemsländernas parlament.
  • 1993

   EU och inre marknad

   Europeiska unionen (EU) bildas och omfattar EG. En gemensam inre marknad för varor, tjänster, personer och kapital införs i EU.
  • 1999

   EMU och euro

   Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) med den gemensamma elektroniska valutan euro införs.
  • 2002

   Eurosedlar och mynt

   Eurosedlar och mynt införs i tolv av EU-länderna.
  • 2009

   Ny roll för EU-ländernas parlament

   EU ersätter EG, som upphör att existera. De nationella parlamenten i EU-länderna får en ny roll: att pröva om EU:s lagförslag ska beslutas av EU eller av medlemsländerna själva.
 • I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration som är startskottet för dagens EU.

  Samarbete om kol och stål

  Planen som Robert Schuman lade fram den 9 maj 1950 handlade om att Tyskland och Frankrike skulle samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa skulle vara välkomna att delta i samarbetet. Syftet var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning.

  Europadagen på Europeiska unionens webbplats

Du kanske också vill veta mer om...