accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Händer som bläddrar i handlingar och dokument vid ett sammanträde. Händer som bläddrar i handlingar och dokument vid ett sammanträde.

Granskar EU-dokument

Riksdagen har koll på kommande EU-förslag

EU-ländernas nationella parlament ska bidra till att EU fungerar på ett bra sätt. En viktig arbetsuppgift för riksdagen är därför att hålla noggrann koll på de idéer till och förslag på nya EU-lagar som EU-institutionerna tar fram. Det gör riksdagen genom sina utskott och kammaren.

Riksdagen granskar EU

  • Riksdagens talman och gruppledare bestämmer vilka EU-dokument som ska granskas.
  • Utskotten granskar EU-dokument inom sina ämnesområden.
  • Kammaren debatterar och tar beslut om EU-frågor.
  • EU-kommissionen kan ta del av riksdagens synpunkter.

Granskning ger koll på EU:s idéer

Lästid 3 min

EU:s institutioner skickar idédokument och preliminära utkast på kommande EU-förslag till riksdagen. Utskotten granskar EU-dokument inom sina ämnesområden. Efter varje granskning hålls en debatt om EU-frågan i kammaren. EU-kommissionen kan sedan ta del av riksdagens synpunkter.

Alla EU-dokument skickas till riksdagen

Riksdagen kan redan på ett tidigt stadium sätta sig in i EU:s förslag på åtgärder och nya lagar. Det beror på att EU-kommissionen, den EU-institution som föreslår nya lagar, skickar alla sina dokument till riksdagen och de andra EU-ländernas nationella parlament. Det handlar till exempel om idédokument, preliminära utkast och långsiktiga planer för kommande lagförslag. Riksdagen får också ta del av dokument från exempelvis ministerrådet och Europaparlamentet – de två EU-institutioner som tar beslut om nya EU-lagar. Syftet är att EU-ländernas parlament ska hinna granska och säga vad de tycker om kommande EU-förslag innan de är färdiga och ska upp till förhandling och beslut i ministerrådet och Europaparlamentet.
Riksdagen kan tycka till om EU:s idéer.

Olika sorters EU-dokument

Det är innehållet i EU-dokumentet som avgör om riksdagen ska arbeta med det. Oftast granskas alla dokument som handlar om långsiktiga mål, konkreta förslag och frågor som intresserar riksdagens ledamöter eller andra EU-länders parlament.

Det är riksdagens talman, tillsammans med riksdagspartiernas gruppledare, som bestämmer vilka dokument som riksdagen ska titta närmare på.

Grönböcker och vitböcker

I en grönbok presenterar EU-kommissionen idéer för och tidiga förslag på åtgärder i en viss fråga. I en vitbok presenterar EU-kommissionen vidareutvecklade och mer konkreta förslag på åtgärder och lagar den vill lägga fram. Syftet med grönböcker och vitböcker är att starta debatt om och engagemang för aktuella EU-frågor bland allmänhet, parlament, regeringar och andra intressenter i EU-länderna.

Utskotten ansvarar för sina ämnesområden

I riksdagen är de 349 politiska ledamöterna fördelade i 15 olika utskott som arbetar med olika ämnesområden. Några exempel är miljö- och jordbruksutskottet, finansutskottet och trafikutskottet.

Det är i utskotten som den största delen av riksdagens EU-arbete utförs. Om riksdagen bestämt sig för att titta närmare på ett visst EU-dokument hamnar ärendet i det utskott som ansvarar för ämnesområdet ifråga. Till exempel granskar miljö- och jordbruksutskottet EU-dokument som handlar om kommande EU-förslag om stöd till jordbrukare.

Utskotten redovisar synpunkter för kammaren

När ett EU-dokument granskas tittar utskottets ledamöter bland annat närmare på textens innehåll och syfte, det kommande EU-förslagets förhållande till svensk politik och lagstiftning samt eventuella effekter av det planerade förslaget på svenska ekonomiska och administrativa förhållanden. Utskottet kan också begära information från regeringen och kalla ministrar till överläggningar om den EU-fråga som dokumentet handlar om.
Utskotten kan kalla in ministrar från regeringen.

Utskottet samlar sina synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som redovisas för riksdagens kammare, alltså när alla riksdagsledamöter samlas för sammanträde.

Debatt och beslut i kammaren

I kammaren har alla ledamöter i riksdagen möjlighet att debattera den EU-fråga som dokumentet handlar om och utskottets synpunkter. Efter ett beslut i kammaren kan EU-kommissionen ta del av riksdagens synpunkter.

Granskningsutlåtandet visar vad riksdagen tycker om ett EU-förslag men är inte bindande på något sätt. Varken EU-institutionerna, regeringen eller riksdagen måste följa det som står i utlåtandet.

Du kanske också vill veta mer om...