accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Om webbplatsen

Sveriges riksdags EU-information

Välkommen till Sveriges riksdags EU-information. Webbplatsen ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Lättare att förstå EU

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ska göra det enklare att förstå hur vi i Sverige påverkas men också påverkar de beslut som fattas gemensamt inom EU. Innehållet presenteras därför på olika nivåer - från lätt och sammanfattande till mer fördjupande och förklarande. För att innehållet ska vara användbart för så många som möjligt används också olika presentationsformat, som bilder, infografik, illustrationer och film.

Innehållet fokuserar på EU:s kärna, kort sagt EU:s institutioner, beslutsprocessen och EU:s budget, samt EU-arbetet i riksdagen. Webbplatsen guidar också vidare till svenska myndigheter och institutioner inom EU som ansvarar för olika EU-relaterade sakfrågor.

Webbplatsen har fyra huvudavdelningar:

 • Vad är EU? Innehåller bland annat information om EU:s organisation och institutioner, vad EU-medlemskapet innebär och hur det går till för ett land att bli EU-medlem.
 • Vad gör EU? Beskriver hur EU:s lagar stiftas, på vilka områden EU-länderna samarbetar och vad EU:s budget används till.
 • EU i riksdagen. Innehåller bland annat information om den svenska riksdagens roll i EU:s beslutsprocess och hur riksdagen arbetar med EU:s lagförslag på olika sätt.
 • Du i EU. Beskriver de rättigheter EU-medborgare har och hur man kan påverka EU som privatperson. Här finns också en guide där du får hjälp att hitta vilken svensk myndighet eller institution inom EU som ansvarar för en specifik sakfråga.

Sveriges riksdags uppdrag

Sveriges riksdag har sedan 1996 haft i uppdrag att lämna opartisk och allsidig information om EU, Sveriges medlemskap i EU och EU-arbetet i riksdagen. Verksamheten vänder sig till allmänheten och består bland annat av webbplatsen Sveriges riksdags EU-information och svarsservicefunktionen Riksdagsinformation som svarar på frågor om riksdagen och EU via e-post och telefon.

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ersatte i september 2017 den tidigare webbplatsen eu-upplysningen.se.

Ansvarig

Anders Hagquist, kommunikationschef.

Kontakt

Länkningspolicy

Om du länkar till Sveriges riksdags webbplats för EU-information ber vi dig respektera följande:

 • Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplatser. Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Kontakta riksdagsinformation vid tveksamhet.
 • Ange länken till Sveriges riksdags EU-information på ett neutralt sätt.
 • Använd inte riksdagens logotyp för att länka till webbplatsen. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
 • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas användaren till riksdagens webbserver.
 • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att webbplatsen placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
 • Om du vill länka till något av våra informationsmaterial i pdf-format så länka till webbsidan där dokumentet finns. Detta för att undvika att länkar bryts eller att gamla versioner finns tillgängliga.

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker endast vid beställning av trycksaker. Behandlingen av personuppgifter är laglig eftersom den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e dataskyddsförordningen).

Offentlighetsprincipen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till Riksdagsförvaltningen blir allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av en allmän handling.

Allmänna handlingar på riksdagens webbplats

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphörde Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället infördes det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen.

I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Personuppgiftsansvar

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Insamling av personuppgifter på webbplatsen

Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker vid beställning av trycksaker.

Information om i vilket syfte Riksdagsförvaltningen samlar in personupppgifterna och hur länge de sparas lämnas i anslutning till det formulär på webbplatsen där uppgifterna samlas in.

Loggning av IP-adress

För att få en bild av hur besökare använder webbplatsen loggar Riksdagsförvaltningen IP-adressen ihop med vilken resurs som besökaren använder när de besöker vår webbplats. Loggarna sparas på våra egna servrar.

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar.

Rättelse

Riksdagsförvaltningen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att Riksdagsförvaltningen ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Riksdagsförvaltningen ska upphöra med att behandla dina personuppgifter.

En begäran om radering leder inte alltid till att Riksdagsförvaltningen tar bort dina personuppgifter. Riksdagsförvaltningen kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling krävs ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen tas bort.

Begäran om information eller rättelse

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar. Du kan även vända dig till registrator med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

Riksdagsförvaltningens registrator

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningen har ett dataskyddsombud vars roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom myndigheten genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud

IMY har tillsyn över behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till IMY om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Bildrättigheter

Alla bilder på webbplatsen är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Bilder och grafik på webbplatsen skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär bland annat att den som äger rättigheterna till en bild ofta måste ge tillstånd för att någon annan ska få använda bilden genom att till exempel göra den tillgängligt för allmänheten.

Om du i något sammanhang vill använda en bild som finns på webbplatsen, kontakta Riksdagsinformation.

Fotografer

På webbplatsen anges fotografens namn direkt vid bilden, där det är möjligt. Men vid vissa bilder finns inte möjlighet att ange fotograf eller rättighetsinnehavare. Dessa finns angivna nedan.

Övriga fotografer och rättighetsinnehavare

 • Bild överst på startsidan är ett kollage där originalbilderna är från Johnér bildbyrå. Originalfoton: Wenblad-Nuhma, Maskot, Scandinav.
 • Bild överst på sidan EU:s institutioner visar ett kollage av EU:s institutioner från utsidan. Originalfoton: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan EU-kommissionen är ett montage som visar EU-kommissionen mot lila bakgrund. Originalfoto: Mauro Bottaro / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Ministerrådet är ett montage som visar ett möte i ett av ministerråden mot blå bakgrund. Originalfoto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Europaparlamentet är ett montage som visar plenisalen i Strasbourg mot orange bakgrund. Originalfoto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Europeiska rådet är ett kollage som visar EU:s höga representant Josep Borrell, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Charles Michel mot mångfärgad bakgrund. Originalfoton: Etienne Ansotte och Dati Bendo / Europeiska unionen samt Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan EU-domstolen är ett montage som visar EU-domstolens ledamöter mot grön och blå bakgrund. Originalfoto: EU-domstolen.
 • Bild överst på sidan Europeiska centralbanken visar Europeiska centralbankens byggnad i Frankfurt. Foto: Daniel Roland / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Europeiska revisionsrätten är ett montage som visar revisionsrättens entré mot röd och limefärgad bakgrund. Foto: Mauro Bottaro / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Medlem i EU är ett montage som visar valarbetare vid folkomröstningen om EU i Sverige år 1994 mot orange och röd bakgrund. Originalfoto: Hans T Dahlskog / TT.
 • Bild överst på sidan EU:s historia visar ett sammanträde i Europaparlamentet 1979. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan En EU-lag blir till är ett kollage som visar talmannens ordförandeklubba och den svenska lagboken mot gul och lila bakgrund. Originalfoto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan EU:s lagar och regler visar EU-fördraget med underskrifter och sigill. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan EU:s politikområden är ett kollage som visar en kvinna med skottkärra, en man med ett barn och en kvinna vid ett mikroskop mot röd och orange bakgrund. Originalfoton: Johnér bildbyrå.
 • Bild överst på sidan Fri rörlighet visar en kvinna med ryggsäck och mobiltelefon på väg uppför en rulltrappa. Foto: Mauro Bottaro / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan EU och omvärlden visar två barn i ett flyktingläger i Fallujah i Irak. Foto: Peter Biro / Europeiska unionen / ECHO.
 • Bild överst på sidan EU:s budget är ett kollage där originalbilderna är från bildbyråerna Pexels och Pixabay. Originalfoton: Joanna Malinowska, Stefan Roelofs, Skeeze, Barnimages.
 • Bild överst på sidan Riksdagens EU-arbete är ett kollage som visar EU-nämndens ordförande Pyry Niemi (S), tjänstemän i riksdagens EU-nämnd och riksdagens talman Andreas Norlén. Originalfoton: Anders Löwdin / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Granskar EU-dokument visar tjänstemän i riksdagens utbildningsutskott med olika handlingar. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Prövar EU-lagar visar ett sammanträde i riksdagens kammare. Foto: Anders Löwdin / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Har koll på regeringen visar regeringens hus Rosenbad och riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Dina rättigheter visar unga människor i en park som tar en selfie med en surfplatta. Foto: Mauro Bottaro / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Så kan du påverka visar medlemmar i ett fackförbund som samlar namnunderskrifter utanför riksdagshuset. Foto: Pontus Lundahl / TT.
 • Bild överst på sidan Hit vänder du dig visar fotgängare som går över ett övergångsställe i Tokyo, Japan. Foto: Yuya Shino / TT.
 • Panoramabilderna, de så kallade 360-bilderna, på sidorna EU-kommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet och Har koll på regeringen är bearbetade originalfoton av Jann Lipka.